Elbranschens utmaning att efter det nya regelverket investera i sina anläggningar ställer stora krav på entreprenadbranschen.

Svensk Elkraftentreprenad finns där för att erbjuda sitt kunnande och erfarenhet med att utföra totalentreprenader med hållbara lösningar till beställarens fulla belåtenhet.

Redan i upphandlingsskedet ger vi en klar bild av en lösning på utförandet och följer sedan upp synpunkter och kommentarer under hela projektets gång.

Vi har en projektledning som aktivt nyttjar tillgängliga resurser optimalt. Att göra rätt från början är en av våra viktigaste punkter i handlingsplanen för projekten.

Genom en flexibel organisation med korta beslutsvägar genomför vi våra projekt efter en för beställaren smakfull tidsplan. Alla typer av avbrott i elleveranserna är av ondo för beställaren. Svensk Elkraftsentreprenad har stor erfarenhet av att presentera innovativa lösningar där avbrotten i elleveranserna är så korta som möjligt eller helt uteblir.

Våra duktiga medarbetare på site återkopplar kontinuerligt framdriften i projektet vilket medför att vi ständigt förbättrar oss i alla led.

Vårt goda samarbete med underleverantörer gör att helheten oftast blir bättre än summan av delarna (1+1=3!).

För att knyta ihop säcken i respektive projekt driver vi dokumentationsfrågor redan i upphandlingsskedet av respektive produkt eller tjänst och följer dessa frågor under hela projektet till slutbesiktning.

Svensk Elkraftsentreprenads ambition är att leverera en långsiktig och hållbar funktion för beställaren genom att från ax till limpa genomföra projekt med focus på kvalité, miljö och arbetsmiljöfrågor parallellt med ekonomiska och sociala intressen.