Våra policys

Arbetsmiljöpolicy

Svensk Elkraftsentreprenad AB systematiska arbetsmiljöarbete omfattar alla delar av verksamheten. Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa och planlagt arbete. Läs mer om vårt arbete med arbetsmiljö.

Friskvårdspolicy

SEKE ska vara en bra och attraktiv arbetsplats. Personalens hälsa och trivsel är ett viktigt inslag i detta. Regelbunden friskvård är ett sätt att behålla och utveckla en god hälsa, dvs ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Läs mer om vårt friskvårdsarbete.

Hållbarhetspolicy

Svensk Elkraftsentreprenads hållbarhetsarbete syftar till att ge mervärde och innefattar till exempel minskad negativ miljöpåverkan, efterlevnad av strikta uppförandenormer inom hela affärsprocessen, bättre arbetsmiljö för företagets anställda samt att bidra till att förbättra den allmänna välfärden. Läs mer om vårt hållbarhetarbete.

Kvalitetspolicy

Svensk Elkraftsentreprenad AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda installationsuppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav. Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

Svensk Elkraftsentreprenad AB bedriver ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet som vi bedriver på uppdrag av kund. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete. Läs mer om vårt miljöarbete.

Personuppgiftspolicy

För att minska spridningen av Covid-19 gäller har SEKE en policy med rekommendationer för såväl medarbetare, underleverantörer som konsulter till oss på SEKE.SEKE följer lagstiftningen enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och har en integritetspolicy som behandlar hur personuppgifter för såväl kunder som underleverantörer ska hanteras i företaget. Läs mer om vårt integritetsarbete.

Personuppgiftspolicy UE

SEKE följer lagstiftningen enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och har en integritetspolicy som behandlar hur personuppgifter för såväl kunder som underleverantörer ska hanteras i företaget. Läs mer om vårt integritetsarbete för underentreprenörer.

Policy Covid 19

För att minska spridningen av Covid-19 gäller har SEKE en policy med rekommendationer för såväl medarbetare, underleverantörer som konsulter till oss på SEKE. Läs mer om vår policy för Covid 19.